Yuari_Official Website

Ayo kawan, berbagi untuk negeri… ^_^

Membangun Umat Islam

wallpaper2.jpgPendahuluan
Setelah memahami banyak permasalahan yang ada di dalam diri kita, pada peribadi muslim, ummat dan da’wah secara keseluruhan, kemudian di perkuat dengan berbagai serangan dari musuh-musuh Islam maka jawaban atau penyelesaian dari permasalahan ini adlah perlu usaha membentuk ummat (takwinul ummah). Takwinul ummah melalui tarbiyah, da’wah dan jihad adalah cara yang di contohkan oleh Rasulullah SAW. Namun demikian usaha mulaia ini sebagai penyelesaian terhadap masalah kurang di amalkan oleh ummat Islam, dimana sebagian ummat Islam telah meniggalkan amal tarbiyah, da’wah dan jihad. Ummat Islam sekarang ini banyak yang terbius dengan keadaan dunia syaksiyah Islamiyah sehingga menjejaskan da’wah yang di bawanya. Ada juga mereka yang serius berjamah tetapi tidak beramal jamai di dalam konteks berjamaah. Usaha tarbiyah dan da’wah yang diamalkan oleh sebagian aktivis da’wah dan ustaz tidak membuahkan hasil yang membahagiakan.Dengan keadaan yang sedemikian maka di perlukan usaha yang berterusan dengan kesadaran Islam, pemahaman minhaj da’wah, mengamalkan sunnah da’wah Nabi dan semangat yang tinggi sebagai pendorongnya

Pakerjaan takwinul ummah selain memberikan wawasan keatas bentuk penyelesaian permasalahan ummat, juga di tujukan untuk memberikan motivasi kepada mad’u untuk berda’wah dan megetahui bagaimana berda’wah.Takwin ummat di mulai dengan takwin syaksiyah Islamiyah dengan ciri iman, Islam dan takwa. Ciri ini merupakan syarat utama seorang muslim yang Allah ridhoi. Terbentuknya muslim dengan cirri demikian maka di harapkan peribadi muslim dapat mengatasi masalahnya dan bersifat proaktif untuk mengembangkan da’wah.Peribadi muslim tidak akan lengkap apabila tidak diikat pula dengan berjamaah.

Perubahan-perubahan pada diri ummat akan tercapai apabila peribadi muslim terbentuk dengan pembentukan yang baik melalui tarbiyah kemudian mereka berda’wah dan berjihad. Perubahan ummat melalui marhalah da’wah dan di warnai dengan minhaj yang benar akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Pembentukan peribadi yang dapat melakukan perubahan melalui aplikasi syahadah di dalam kehidupan, membentuk kesatuan ummat dan mengikuti model Rasulullah SAW dalam segala aspek.

Para Rasul/nabi dan juga Nabi Muhammad juga menegakkan kalimat laa ilaha illallah. Dengan kalimah ini muncul berbagai perubahan-perubahan di dlam masyarakat dan peribadi. Perubahan dari masyarakat jahiliyyah kepada masyarakat Islamiyah adalaha suatu bukti kejayaan dan kesan kalimat syahadat ini. Para sahabat nabi dengan mengenal kalimat syahadah ini langsung merubah dirinya dan juga merubah masyarakatnya. Hal demikian disebabkan karena mereka memahami syahadat dengan benar dan baik. Kalimah syahada sebagai inti dari perubahandan dengan kalimah ini pula di wujudkan suatu perubahan yang menyeluruh di dalam masyarakat.Peribadi muslim dan ummat mesti di warnai syahadah ini. Pembentukan peribadi muslim, jamaah dan ummah mesti menumpukkan kepada pemahaman syahadah dan aplikasinya.

Takwinul ummah merupakan gerakan penyelamatan keatas keadaan ummat saat ini sehingga muncul sebahagian ummat yang menyeru masyarakat kepada kebaikan , menyeru kepada yang ma’ruf dan melarang yang mungkar. Apabila sebahagian ummat melakukan da’wah demikian maka akan terbentuk ummat yang baik dan akhirnya muncul kemenangan.

Pakej takwinul ummah selain menjelaskan bahan-bahan mengenai bagaimana membentuk ummat juga menjelaskan perubahan yang akan di capai, bagaimana mengikatkan hati, sebab-sebab perpecahan dan obatnya kemudian diakhiri dengan ukhuwah Islamiyah.

Perubaha-perubahan yang di kehendaki berlaku dikalangan ummat saat ini berkaitan dengan aqidah, ruhaniah, fikrah, suluk,tsaqafah, ijtima’, siyasi dan iktisodi. Dengan perubahan ini muncullah ummat yang menjalankan Islam secara kafaah (menyeluruh) dan kemudian tegak Islam. Syakhsiyah Islamiyah , syakhsiyah daiyah yang kemudian diikat dengan jamaah melalui ikatan hati dan ukhuwah Islamiyah.

Takliful qulub sebagai dasar jamaah dan da’wah perlu di benruk dengan rasa cinta, ketaatan dan diaplikasikan kedalam da’wah dan jihad. Ukhuwah Islamiyah merupakan kekuatan ummat setelah kekuatan aqidah. Ukhuwah diantara aktivis perlu di tingkatkan dengan usaha mengenali kepribadian dan pemikiran yang lain sehingga muncul tafahum sebagai jalan memperlancar hubungan sesama muslim. Dari tafahum muncul taawun dan akhirnya terbentuk tauhidul ummah.

K1.TAKWINUL UMAH (2 bahan)
Sasaran
• Memahami kepentingan takwin syaksiyah Islamiyah dan takwinul al ruhul jamaah Islamiyah dalam pembentukan ummat.
• Dapat memberikan gambaran yang jelas conto Rasulullah dan para sahabatnya dalam melakukan takwinul umat
• Memahami bahwa denan tercapainya takwinul umah yang berjaya, kaum muslimin dapat di selamatkan dari permutadan

Sinopsis
Takwin ummat (membentuk ummat) mengikut kepad cara Nabi Muhammad SAW adalah dengan membentuk aqidah dengan iman yang lurus. Iman seseorang akan membawanya kepada ibadah dan amal sholeh sehingga akan menghasilkan iman yang sebenar-benarnya. Islamisasi kehidupan sebagai hasil dari pembentukan peribadi muslim adalah muslim yang menjadikan seluruh kehidupan Islam dan mewarnai kehidupannya dengan nilai Islam.

Ciri lainnya yang diperlukan oleh ummat adalah membentuk semangat berjamaah. Semangat berjamaah perlu ditumbuhkan dengan berpegang teguh kepada tali Allah, tidak berpecah belah/bersatu padu; kesatuan hati, dan melakukan ukhuwah Islamiyah. Peribadi Islam yang terbentuk akan di kuatkan dengan semangat berjamaah shingga muncul ummat yang kuat dan kemudian dapat memunculkan suatu gerakan penyelamatan.

Kedua pembentukan tersebut merupakan langkah penyelamatan yang dilakukan oleh orang yang mendapat hidayah untuk membentuk ummah Islam yang menyeru kebaikan, meemerintahkan yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar. Ummat Islam yang melakukan aktiviti da’wah ini akan mencapai kejayaan.

Hasiyah
• Takwin ummat
• Syarah
• Allah SWT telah menyuruh kita untuk melakukan pembentukan atau pembinaan terhadap ummat sehingga tercapai peribadi da’i yang mempunyai cirri amal ma’ruf dan nahi munkar.Beberapa hadots dan ayat pun menyebutkan bahwa pembentukkan ummat ini tidak dilakukan oleh semua ummat tetapi sebahagian saja atau sekumpulan kecil dari umat yang sadar dan kemudian berda’wah membentuk manusia yang berkualiti sehingga mencapai kadar sebagai umat yang terbaik (khoiru ummah). Secara reality dan juga melihat kepada sejarah nabi bahwa manusia yang dapat menerima da’wah Islam adalah tidaklah semuanya, dipastikan ada yang menentang dan ada yang sebagai pengikut pasif dan ada yang telibat penuh sebagai kader yang aktif. Keadaan ini menggambarkan bahwa hidayah Allah SWT mempunyai peranan penting terhadap dorongan seseorang terhadap Islam dan juga kehendak membentuk ummat atau berda’wah.

Dalil
• 3:104; Dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru (berda’wah) kepada kebajikan (mengembangkan iaslam), dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik, serta melarang daripada segala yang salah (buruk dan keji). Dan mereka yang bersifat demikian adalah orang-orang yang berjaya.

• Takwin kepribadian Islam
Syarah
• Beberapa cirri-ciri yang di gambarkan di dalam surah 3:102 mengenai peribadi muslim adalah mereka yang beriman, bertakwa dan menjadikan segala kehidupannya Islam.
• Iman yang lurus berarti peribadi yang mempunyai pemahaman aqidah yang bersih dan benar. Individu dengan iman yang suci dan bersih dari segala kemusrikan akan mewarnai segala amal dan tingkah lakunya sehingga boleh mendapatkan ridho dari Allah SWT. Iman merupakan bahan azas bagi terbentuknya peribadi muslim. Iman yang kurang kepada Allah,Rasul dan kitab…. Maka akan mengalami kecelaruan peribadi dan tingkah laku sehingga muncul peribadi yang buruk. Sahabat Nabi sebagai contoh pembentukan iman yang berjaya.Begitu juga contoh yang di bawa oleh Nabi dan Rasul dalam memberikan contoh peribadi muslim sentiasa merujuk kepada imannya.
• Dengan beriman maka peribadi muslim akan menjalankan ibadah dan amal soleh yang diperintahkan Allah apakah amalan wajib ataupun sunnah. Setiap amalan dan ibadah ini akan menghasilkan taqwa.Taqwa sebagai hasil dari ibadah. Taqwa yang sebenar-benarnya merupakan cirri peribadi muslim. Darjah taqwa merupakan kemuliaan yang Allah berikan dantaqwa ini sebagai bekal kehidupan kita di dunia dan juga yang akan di bawa ke akhirat.
• Keimanan dan ketaqwaaan seorang muslim akan mewarnai semua kehidupannya dan juga akan membentuk segala aktiviti dengan celupan Islam.Allah menyuruh kita untuk menjadikan hidup kita Islam samada Berdiri ,duduk atau berbaring juga di suruh untuk hidup dan mati dai dalam Islam Bahkan Allah SWT menyuruh kita agar jangan mati kecuali di dalam keadaan Islam. Islam mengajak manusia untuk mangamalkan semua ajarannya samada dari bangun tidur hingga tidur kembali adalah bahagian kehidupan yang mesti diisi dengan Islam.Islamisasi kehidupan sebagai suatu keharusan manusia agar mendapatkan redha dari Allah SWT.

Dalil
• 5:54; wahai orang-orang yang beriman ! Sesiapa di antara kamu berpaling tadah dari agamanya (jadi murtad), makaa Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Ia kasihkan mereka dan mereka juga hasihkan Dia; mereka pula bersifat lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman dan berlaku tegas gagah terhadap orang-orang kafir, mereka berjuang dengan bersungguh-sungguh pada jalan Allah, dan mereka tidak takut pada celaan orang yang mencela.Yang demikian itu adalah limpah kurnia Allah yang di berikanNya, lagi meliputi pengetahuanNya.
• 49:15; Sesungguhnya orang-orang yang sebenar-benarnya beriman hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan RasulNya, kemudian mereka(terus percaya dengan)tidak ragu-ragu lagi, serta mereka berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah; mereka itulah orang-orang yang benar(pengakuan imanNya).
• 3:102; Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taqwa, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam.
• 2:208; Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah kamu kedalam agama Islam(dengan mematuhi) segala hokum-hukumnya; dan janganlah kamu mnurut jejak langkah syeta; sesungguhnya syaithan itu musuh bagi kamu yang terang lagi nyata.

3.Takwin ruhul jamaah Islamiyah
Syarah
• Setelah peribadi muslim terbentuk maka peribadi ini perlu diikat dengan tali agar kuat dan dapat di gunakan untuk berbagai tujuan dan aktiviti. Tali ini adalah jamaah, sehingga dengan jamah dapat membuat kerja sama dan sama-sama kerja sehingga mewujudkan saling membantu dan ukhuwah Islamiyah. Da’wah tidak akan mungkin berjaya tanpa diikat dengan jamaah. Setiap individu yang bekerja di dalam da’wah akan rugi dan tidak berjaya apabila tidak dilakukannya dengan berjamaah. Ciri lainnya di dalam jamaah adalah peribadi yang berpegang teguh dengan tali Allah, tidak berpecah belah dan menjalankan ukhuwah Islamiyah.
• Berpegang dengan tali Allah merupakan prinsip di dalam Islam. Ikatan jamaah Islamiyah di laksanakan dengan mengikat keatas tali aqidah Islamiyah. Persatuan dan kesatuan Islam yang berdasarkan aqidah ini akan menyatukan semua muslim di dunia sehingga mudah tertegaknya khilafah di muka bumi. Dengan ikatan aqidah ini juga akan mewujudkan suatu kejayaan muslim yang mungkin memiliki perbedaan dari segi furu, pemikiran dan uslub. Persatuan kita keatas yang asas dan prinsip dan menerima perbedaan yang bukan prinsip sebagai suatu khasanah Islam dan penggabungan ke pelbagaian potensi ummat.
• Ummat yang bersatu dengan membentuk model jamaah adalah tidak ada perpecahandan pertembungan, mereka bersatu padu di dalam aqidah yang mewarnai bentuk kerja sama yang tolong menolong keatas kelemahan dan kelebihan masing-masing. Perbedaan sebagai sarana taawun yang akan menguatkan jamaah Islam. Tidak berpecah belah tetapi bersatu padu dengan kesatuan hati aktivis Islam merupakan cirri utama jamaah Islam.
• Untuk memperlancar dan memperbagus jamaah Islam ini maka jamaah perlu di warnai dengan suasana ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan Islam selain kewajiban dan hidayah dari Allah SWt juga suatu nikmat yang membahagiakan kita. Denganukhuwah Islamiyah mka keperluan fitrah manusia dan juga keperluan asas manusia dapat di terpenuhi. Manusia pada dasaarnya menyenagi untuk berkumpul dan selalu berkumpul tetapi berkumpulnya manusia tidak membawa kepad kebaikan. Berkumpul di dalam Islam akan membawa kepada kebahagiaan.

Dalil
• 3:195; Maka Tuhan mereka perkenankan doa mereka perkenankan do’a mereka (dengan firmanNya):”Sesungguhnya Aku tidak akan sia-siakan amalan orang-orang yang beramal dari kalangan kamu, sama ada lelaki atau perempuan, (karena) setengah kamu (adalah keturunan) dari stengah yang lain; maka orang-orang yang berhijrah (karena menyelamatkan agamanya), dan yang diusir keluar dari tempat tinggalnya, dan juga yang di sakiti (dengan berbagai-bagai gangguan) karena menjalankan agamaKu, dan yang berperang (untuk mempertahankan Islam), dan yang terbunuh (gugur syahid dalam perang sabil)- sesungguhnya Aku akan hapuskan kesalahan-kesalan mereka, dan sesungguhnya Aku akan masukkan mereka ke dalam Syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, sebagai pahala dari sisi-Allah.Dan di sisi Allah jualah pahala yang sebaik-baiknya (bagi mereka yang beramal sholeh)”.
• 9:71; Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, setengahnya menjadi penolong bagi setengahnya yang lain; mereka menyuruh berbuat kebaikan, dan melarang daripada berbuat kejahatan; dan mereka mendirikan sembahyang dan memberi zakat,serta taat kepada Allah dan RasulNya.Mereka itu akan di beri rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah maha kuasa, algi maha bijaksana.
• 3:103; dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah(agama Islam), dan janganlah kamu bercerai-berai; dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan(semasa jahiliyah dahulu), lalu Allah menyatukan diantara hati kamu ( sehingga kamu bersatu-padu dengan nikmat Islam), maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara. Dan kamu dahulu telah berada ditepi jurang neraka (di sebabkan nikmat Islam juga). Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keteranganNya, supaya kamu mendapat petunjuk hidayahNya. 3:103; dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah(agama Islam), dan janganlah kamu bercerai-berai; dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan(semasa jahiliyah dahulu), lalu Allah menyatukan diantara hati kamu ( sehingga kamu bersatu-padu dengan nikmat Islam), maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara. Dan kamu dahulu telah berada ditepi jurang neraka (di sebabkan nikmat Islam juga). Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keteranganNya, supaya kamu mendapat petunjuk hidayahNya.
• 30:31-32; Hendaklah kamu (wahai Muhammad dan pengikut-pengikutmu) senantiasa rujuk kembali kepada Allah (dengan mengerjakan amal-amal bakti) serta bertaqwalah kamu kepadaNya; dan kerjakanlah sembahyang dengan betul sempurna; dan janganlah kamu menjadi dari manaa-mana golongan orang musrik-yaitu orang-orang yang menjadikan fahaman agama mereka berselisihan mengikut kecenderungan masing-masing serta mereka pula menjadi berpuak-puak; tiap-tiap puak bergembira dengan apa yang ada padanya (dari fahaman dan amalan yang terpesong itu).

• 8:63 Dan (Dia lah) yang menyatu-padukan diantara hati mereka (yang beriman itu). Kalaulah engkau belanjakan segala (harta benda) yang ada di bumi, niscaya engkau tidak dapat juga menyatu-padukan diantara hati mereka, akan tetapi Allah telah menyatu padukan diantar (hati) mereka. Sesungguhnya Ia maha kuasa , lagi maha bijaksana.
• 49:10; Sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara , maka damaikanlah di antara dua saudara kamu (yang berteliingkah) itu; dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat.

4.Gerakan penyelamatan
syarah
• Takwin syaksiyah Islamiyah dan takwin ruhul jamaah merupakan langkah penyelamatan terhadap kejayaan ummat saat ini dan juga akan memperkuat kekuatan Islam. Keadaan ummat yang telah terbentuk dengan tarbiyah Islamiyah sehingga wujud peribadi Islam dan peribadi dai di dalam jamaah ini berperanan sangat besar di dalam menghadapi musuh-musuh Islam samada menghadapi serangan dari ghazwul fikri atau hizbus syaitan.Peribadi yang terbina ini merupakan peribadi yang mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Peribadi Islam dan kekuatan jamaaah senantiasa juga melakukan da’wah, pembinaan dan pembentukan keatas umat Islam yang sadar dengan da’wah dan Islam.

5.Kejayaan
• Kejayaan yang akan di capai ummat Islam adalah mereka yang melaksanakan pembentukan ummat dan melakukan amar makruf nahi munkar.

Dalil

• 3:104; Dan hendaklah ada diantara kamu satu puak yang menyeru (berda’wah) kepada kebajikan(mengembangkan Islam), dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik, serta melarang daripada segala yang alah (buruk dan keji). Dan mereka yang bersifat demikian inilah orang yang berjaya.

Ringkasan:
• Takwain ummat (3:104); iman yang lurus (5:54; 49:15); taqwa yang sebenar-benarnya(3:102); Islamisasi kehidupan (2:201); ini semua keperibadian Islam.
• Ciri lainnya adalah berpegang teguh dengan tali Allah (3:103); Ikhlas berpecah belah/bersatu padu (30:31-32); kesatuan hati(8:63); ukhuwah islmamiyah(49:10). Ini di sebut dengan takwin ruhul jamaah Islamiyah (3:195; 9:71)
• Keduanya merupakan langkah penyelamatan yang dilakukan orang yang mendapat hidayah untuk membentuk umat Islam yang menyeru kebaikan, memerintahkan yang makruf dan mencegah dari yang munkar. Ketiganya merupakan factor kejayaan(3:104).

Iklan

31 Januari 2008 - Posted by | Tarbiyah Islamiyah

2 Komentar »

  1. Hambakan diri sepenuh hati
    Dan jadilah muslim sejati
    Penebar rahmat dan berbagi dalam dien yang hakiki

    Komentar oleh achoey | 5 Februari 2008

  2. mantap artikelnya pak…

    Komentar oleh Nawolo | 4 Mei 2010


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: